Controleer direct of je recht hebt op een vergoeding

Disclaimer


Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen garanties

De website van VLUCHTVERTRAGING.NL biedt algemene informatie over de diensten van VLUCHTVERTRAGING.NL. VLUCHTVERTRAGING.NL streeft ernaar om deze informatie accuraat en volledig op te nemen op deze website. Hoewel VLUCHTVERTRAGING.NL de informatie op deze website zorgvuldig heeft samengesteld en gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan VLUCHTVERTRAGING.NL niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. VLUCHTVERTRAGING.NL geeft derhalve geen enkele garantie voor de volledigheid en/of de juistheid daarvan. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie.
VLUCHTVERTRAGING.NL kan niet garanderen dat haar website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doet VLUCHTVERTRAGING.NL daarvoor haar uiterste best. VLUCHTVERTRAGING.NL is niet aansprakelijk wanneer de website tijdelijk niet bereikbaar is.

Informatie van derde(n), producten en diensten

Wanneer VLUCHTVERTRAGING.NL (hyper)links naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat VLUCHTVERTRAGING.NL de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen risico. VLUCHTVERTRAGING.NL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op internetsites van derden is door VLUCHTVERTRAGING.NL niet geverifieerd.

Geen aansprakelijkheid

U stemt er door het bezoek aan onze website mee in, dat VLUCHTVERTRAGING.NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade die op enigerlei wijze (direct en/of indirect) voortvloeit uit het gebruik van deze website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Daarnaast stemt u ermee in dat VLUCHTVERTRAGING.NL eveneens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor diensten van derde(n) die via deze website worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle overige rechten met betrekking tot deze website en de informatie op deze website, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de (merk)namen, materialen, informatie, blogs, voorwaarden, logo’s, foto’s, tekst, tekeningen, merken en andere (onderscheidings)tekens behoren geheel en al toe aan VLUCHTVERTRAGING.NL en aan haar gelieerde bedrijven. Het via deze website of anderszins beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het overnemen, exploiteren verveelvoudigen, verspreiden en/of anderszins gebruiken van deze informatie. Het is dan ook niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, te exploiteren, te verveelvoudigen te verspreiden en of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VLUCHTVERTRAGING.NL of de betreffende derde rechthebbende, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen. Alle rechten worden in dit kader uitdrukkelijk door VLUCHTVERTRAGING.NL voorbehouden.

Toepasselijk recht

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

VLUCHTVERTRAGING.NL behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een (nadere) aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

CONTACT

Heb je vragen? Wij helpen je graag!

Adresgegevens:

Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
Nederland
KvK: 34250509